Càtedra de Geografia i

Pensament Territorial

Curs

A P R È N  A  E L A B O R A R  M A P E S  P E R  I L · L U S T R A R  E L S  T E U S  T R E B A L L S

2ª Edició

 

Organització : Càtedra de Geografia i Pensament Territorial

                     

                     

Coordinació: Carolina Martí

 

Lloc de celebració : Cartoteca

                             Facultat de Lletres. Campus del Barri Vell. Universitat de Girona.

                             Plaça Ferrater Mora, 1. GIRONA

Dies :  25 de febrer i 2,4,9,11,16, 18 de març 2010, de 16h a 19:35 h.

Objectius :     Dominar els elements bàsics d'un mapa i del llenguatge cartogràfic.

                    Conèixer els mapes disponibles, analògics i digitals, i les fonts d’informació a la xarxa.

                    Captar imatges i tractar-les digitalment amb programari lliure.

                    Crear i dissenyar mapes.

                    Inserir imatges / il·lustracions en documents (processador de textos) i crear composicions.

 

Requisits :És indispensable tenir coneixements bàsics d’ofimàtica.

 

Inscripcions : El preu de la inscripció és de 85 €

L’ingrés s’ha de fer al següent compte bancari : 2030 0105 69 3110000483 de la Caixa de Girona fent constar la ref. CGPT i el nom del  participant. 

Places limitades a 18. L’admissió al curs es farà per rigorós ordre d’inscripció. Les inscripcions s'han d'enviar abans del dia 18 de febrer de 2009 a la següent adreça de correu electrònic dir.cgpt@udg.edu

Butlleta d'inscripció 

Díptic informatiu :

Crèdits de lliure elecció : A tots els estudiants que hagin assistit al 80% de les classes, se'ls hi expedirà un certificat que podran convalidar per 3 crèdits de lliure elecció

                                    reconeguts per les Facultat d’Educació i Psicologia, EPS, Turisme, Ciències Econòmiques i Empresarials, i als Estudis d’Història de l’Art i Filologies de la UdG.

 

Programa

 

1. Introducció a la simbologia d’un mapa (2 hores).

    Escala gràfica i numèrica

    Coordenades

    Iconografia de la llegenda: qualitativa i quantitativa.

    Altres: nord, projecció, etc.

 

2. Tipus de mapes i fonts cartogràfiques (2 hores)

    Mapes topogràfics

    Ortoimatges

    Mapes temàtics

    Cartografia de base

 

3. Tractament digital (3 hores).

    Transformació de suport analògic a digital.

    Tipus de formats i tractament de les imatges.

 

4. Creació i disseny de mapes amb programari lliure d’edició gràfica (13 hores).

    Edició cartogràfica: creació de la informació personalitzada (punts, línies, polígons).

    Representació: Preparar la informació de base,escala, valors temàtics, combinacions cromàtiques, trames, icones, llegenda...

    Composició: Combinar regles cartogràfiques i eines de disseny per a elaborar diferents tipus de mapes temàtics.

    Exportar els mapes en diversos formats de sortida (jpg, tif, bmp, png, pdf, gif, wmf, etc.) i inserir-los en diferents tipus de documents (processador textos,presentacions, pòsters,etc.