Índex

Per a més informació, adreceu-vos a la Secretaria del Consell Social de la Universitat

– Tel.  972 418 818

– a/e: premis_cs.recerca@udg.es

Horari:

: de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h

: de dilluns a dijous de 15.30 a 16.45 h

premis_cs.recerca@udg.es
© Universitat de Girona