Índex

Els treballs aspirants als premis s'han de presentar PER DUPLICAT juntament amb l'imprès normalitzat de sol·licitud i seguint aquestes instruccions.

Instruccions

Període d'admissió dels treballs: De l'1 de març al 20 d'abril de 2006 inclòs

Lliurament dels premis: dijous, 22 de juny de 2006

Els treballs s'han de presentar a qualsevol de les oficines del Registre  de la Universitat de Girona, preferentment a l'Oficina Central del Registre del Campus Barri Vell * (Edifici Les Àligues, Plaça Sant Domènec, Girona), o per qualsevol dels altres mitjans de presentació que s'estableixen a l'article 38.4  de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

* Horari:
: de dilluns a divendres de 9.15 a 14.00 h
: de dilluns a dijous de 15.30 a 16.45 h

premis_cs.recerca@udg.es
© Universitat de Girona