Inici :: Estudis

 

Índex d'autors dels estudis:

Cobos, Antoni

Ferrer, Daniel

Figueras, Narcís

Früh, Martin
Hillgarth, Jocelyn N.

Lucero, Lluís

Miralles, Eulàlia

Molina, Joan

Segarra, Isabel

Toldrà, Maria

Vilallonga, Mariàngela

Els estudis estan ordenats primer pels autors i després per ordre cronològic (de més recent a més antic).

Cobos, Antoni

- Antoni Cobos, «Joan Ramon Ferrer i els humanistes italians dels segle XV», dins Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV). Actes del III Col·loqui «Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga», Universitat de Girona, 5-8 juliol de 2000 (Badia, L., Cabré, M. i Martí, S. (eds.), Barcelona, Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002, pp. 259-269.

- Antoni Cobos, «Tres epístoles: Joan Ramon Ferrer, Jordi de Centelles i Ferran Valentí (1450-1462)», Faventia 17/1 (1995).

Ferrer, Daniel

- Daniel Ferrer, «Els orígens mítics d'Hispània en el De origine (1553) de Francesc Tarafa: el Túbal d'Annio de Viterbo», Estudi General, 23-24 (2004) [=Mariàngela Vilallonga, Daniel Ferrer i David Prats (ed.), Història i llegenda al Renaixement. Actes del IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga «Història i llegenda al Renaixement» (Girona, 8-11 de juliol de 2002), Girona, Universitat de Girona / Diputació de Girona].

- Daniel Ferrer, «La història i la geografia d'Alacant en l'obra de l'humanista Francesc Tarafa: l'antiga Lucentum i el Tader (Segura) de Jeroni Pau», X Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval [en premsa]

- Daniel Ferrer, «Les obres llatines de Francesc Tarafa (c. 1495-1556) com a principi i font de la Chrònica de Catalunya», 13è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes [en premsa]

- Daniel Ferrer, «Els Pirineus i l'Albera de Jeroni Pau (c.1458-1497), els Pirineus i l'Albera de Francesc Tarafa (c.  1495-1556)», Col·loqui Internacional L'Albera i el patrimoni en l'espai transfronterer [en premsa]

Figueras, Narcís

- Narcís Figueras, «Epíleg. Llatí i producció llatina fins a l'actualitat (segles xvii-xx)» [=Sumari], dins M. Vilallonga Vives (coord.), Llatí II. Llengua i cultura llatines en el món medieval i modern, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 1998, 25 p.

- Narcís Figueras, «Francesc Calça (1521-1603) i la seva producció poètica quadrilingüe. Un inventari», Estudi General, 14 (1994) [=Albert Rossich i Pep Balsalobre (eds.), Literatura i llengua catalanes a l'edat moderna], 87-104.

Früh, Martin

- Martin Früh , «Los Carmina ad Iohannam Aragonum del humanista italiano Antonio Geraldini (m. 1489): reflexiones preliminares a una edición crítica», Faventia, 22/1 (2000).

Hillgarth, Jocelyn N.

- Jocelyn N. Hillgarth, «Els visigots, realitat i llegenda», Estudi General, 23-24 (2004) [=Mariàngela Vilallonga, Daniel Ferrer i David Prats (ed.), Història i llegenda al Renaixement. Actes del IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga «Història i llegenda al Renaixement» (Girona, 8-11 de juliol de 2002), Girona, Universitat de Girona / Diputació de Girona].

Lucero, Lluís

- Lluís Lucero, «L'editor com a Hèrcules», Estudi General, 23-24 (2004) [=Mariàngela Vilallonga, Daniel Ferrer i David Prats (ed.), Història i llegenda al Renaixement. Actes del IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga «Història i llegenda al Renaixement» (Girona, 8-11 de juliol de 2002), Girona, Universitat de Girona / Diputació de Girona].

- Lluís Lucero, «El Paralipomenon Hispaniae de Joan Margarit i els humanistes italians», dins Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV). Actes del III Col·loqui «Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga», Universitat de Girona, 5-8 juliol de 2000 (Badia, L., Cabré, M. i Martí, S. (eds.), Barcelona, Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002, pp. 271-284.

- Lluís Lucero, «Joan Margarit, Fidel Fita i Robert B. Tate: la dedicatòria del Paralipomenon Hispaniae», dins Albert Rossich, Mariàngela Vilallonga i David Prats (ed.), Estudi General, 21 (2001-2002) [=Albert Rossich, Mariàngela Vilallonga i David Prats (ed.), Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats], 465-473.

Miralles, Eulàlia

- Eulàlia Miralles, «Fonts i criteris de compilació en la Història General de Catalunya d'Antoni Viladamor», Estudi General, 23-24 (2004) [=Mariàngela Vilallonga, Daniel Ferrer i David Prats (ed.), Història i llegenda al Renaixement. Actes del IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga «Història i llegenda al Renaixement» (Girona, 8-11 de juliol de 2002), Girona, Universitat de Girona / Diputació de Girona].

- Eulàlia Miralles, «La Crònica universal del principado de Cataluña de Jeroni Pujades, una obra interpolada?», Llengua i Literatura, 13 (2000).

Segarra, Isabel

- Isabel Segarra, «El tractat Corona regum: l'humanisme italià i el pensament polític de Joan Margarit», dins Literatura i cultura a la Corona d'Aragó (s. XIII-XV). Actes del III Col·loqui «Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga», Universitat de Girona, 5-8 juliol de 2000 (Badia, L., Cabré, M. i Martí, S. (eds.), Barcelona, Curial-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002, pp. 284-296.

Toldrà, Maria

- Maria Toldrà, «La produció literària del tortosí Francesc Vicent, prior de Tarragona i diputat del General (m.1523)», Recerca, 7 (2003).

- Maria Toldrà, «Sobre la presència d'algunes cròniques catalanes a l'Arxiu Reial de Barcelona», Estudis Romànics, 24 (2002).

Vilallonga, Mariàngela

- Mariàngela Vilallonga, «Repensar l'autoria de les Regles», Estudis Romànics, 27 (2005).

- Mariàngela Vilallonga, «Pròleg», Estudi General, 23-24 (2004) [=Mariàngela Vilallonga, Daniel Ferrer i David Prats (ed.), Història i llegenda al Renaixement. Actes del IV Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga «Història i llegenda al Renaixement» (Girona, 8-11 de juliol de 2002), Girona, Universitat de Girona / Diputació de Girona].

- Mariàngela Vilallonga, «Somnis i realitat en els nostres humanistes del Renaixement», Estudis Romànics, 24 (2002).

- Mariàngela Vilallonga i Daniel Ferrer, «La fundació de Girona en la historiografia humanística: l'exemple de Francesc Tarafa» dins Actes del I Congrés d'Història de Girona: Girona, dos mil anys d'Història, Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, vol. XLII, Girona 2001, pp. 305-322.

- Mariàngela Vilallonga, «Humanisme català», Estudi General, 21 (2001) [=Albert Rossich, Mariàngela Vilallonga i David Prats (ed.), Miscel·lània d'homenatge a Modest Prats], 475-488.

- Mariàngela Vilallonga, «Literatura humanística: fer poesia "ut apes, dins Actes XVIII Jornades d’Estudis Històrics Locals, Palma de Mallorca 2000, pp. 89-109.

- Mariàngela Vilallonga, «Alexandre VI i l'humanisme» publicat a L'Europa renaixentista. Simposi sobre els Borja (València 25-29 d'octubre 1994), Gandia, CEIC "Alfons el Vell" / Ed. 3i4, 1998, 95-133.

- Mariàngela Vilallonga, «El Renaixement i l’Humanisme (segles XIV-XVI) [Sumari]» dins M. Vilallonga Vives (coord.), Llatí II. Llengua i cultura llatines en el món medieval i modern, Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya, 1998, 25 p.

- Mariàngela Vilallonga, «La geografia a Catalunya a l'època del Renaixement», Estudi General, 13 (1993).

- Mariàngela Vilallonga, «Una mostra de la poesia llatina quatrecentista als Països Catalans», Estudi General, 11 (1991) [Llengua i Literatura de l'Edat Mitjana al Renaixement], 51-63.

- Mariàngela Vilallonga, «Presentació», Estudi General, 11 (1991) [Llengua i Literatura de l'Edat Mitjana al Renaixement].

- Mariàngela Vilallonga, «Presentació», Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 31 (1990), 17-19.

- Mariàngela Vilallonga, «La tradició dels tractats geogràfics humanístics a Catalunya», Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, 31 (1990), 99-109.

- Mariàngela Vilallonga, «BRIZZI, G. I sistemi informativi dei romani : principi e raltà nell'età delle conquiste oltremare», Faventia, 9/1 (1987).

- Mariàngela Vilallonga, «Los géneros literarios. Actes del VII Simposi d'Estudis Clàssics, 21-24 de març de 1983», Faventia, 9/2 (1987).

- Mariàngela Vilallonga, «Notes morfosintàctiques sobre la poesia de Jeroni Pau», Faventia, 8/2 (1986).

- Mariàngela Vilallonga, «Característiques de la llengua poètica de Jeroni Pau», Faventia, 7/2 (1985).

- Mariàngela Vilallonga, «Una inscripció de Jeroni Pau a Subiaco», Faventia, 4/2 (1982).

- Mariàngela Vilallonga, «L'estructura omfàlica de l'epístola Ad Pisones d'Horaci», Faventia, 1/2 (1981).

Joan, Molina

- Joan Molina, Fragments del gòtic a Girona, Girona 2008, ISBN978-84-96747-29-6.

- Joan Molina, "La imagen y su contexto. perfiles de la iconografíaantijudía en la españa medieval" La comunitat jueva a la Girona medieval,Girona 2008, 33-85.

- Joan Molina, "De genere militari ex utruoque parente. La noblezaeclesiástica y los inicios de la catedral de Gerona", Anuario de EstudiosMedievales 37/1 (2007) 741-780.

 

Alguns d'aquests articles els podeu consultar en format PDF, si no teniu l'Adobe Acrobat Reader feu clic aquí per descarregar-lo

 

 

Studia Humanitatis

Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Secció Francesc Eiximenis
Plaça Ferrater Mora, 1. 17071 Girona
Tel. 972 41 82 31 / Fax 972 41 82 30

Comentaris: ilccfe@udg.es | Última actualització: setembre 2007
disseny i manteniment: david.prats@pas.udg.es