Prova pilot de termocompostatge
a la Facultat de Ciències
   

 

 
DESCRIPCIÓ

Des de l'Oficina Verda de la UdG es planteja dur a terme una experiència pilot de compostatge a la Facultat de Ciències per tal d'assolir un dels objectius proposats en la Línia de Gestió de Residus del Pla Estratègic d'Ambientalització de la UdG.

Amb aquest projecte es vol incidir en la minimització dels residus originats en els diferent centres de la UdG. Un cop posats en marxa el procés de selecció de residus a la FC i la posterior connexió amb els circuits establerts a escala municipal, el projecte de compostatge permet tancar el cicle del residu orgànic dins la pròpia facultat. A partir de separar la matèria orgànica generada a la cafeteria, que és el punt on més se'n produeix, per mitjà del procés de compostatge es pot obtenir un producte final aplicable com adob orgànic en els espais verds del centre, potenciant el projecte de jardineria ecològica, que ja s'aplica amb èxit als campus de la UdG en col·laboració amb el servei de jardineria. Es pretén que aquesta experiència - a més de ser un incentiu per la recerca ambiental- sigui extrapolable a totes les cafeteries dels campus UdG

 


Gespa que s'ha d'afegir a la mescla


Restes de poda trinxada


Material compostant (estadi inicial)


Material compostant (vuitena setmana)

 
CARACTERÍSTIQUES

1/Compostadors-Planta de compostatge.

S'han instal·lat sis termocompostadors a la zona verda del pati interior de la facultat, després de descartar altres zones possibles. El termocompostador és un producte adquirit a través de compra electrònica a la Fundació terra.org i és un producte qualificat d'ecodisseny. El termocompostador disposa d'un sistema de ventilació que permet un doble efecte aillant amb una entrada òptima d'aire a l'hivern i a l'estiu. Les ranures de ventilació es troben exactament sota les nervadures interiors i degut a això no poden quedar obstruides pel material que va dipositant-se al llarg de les parets inclinades cap a fora. Aquesta regulació de l'aire equilibra el grau d'humitat i temperatura amb el que s'aconsegueix una millor maduració de l'humus en menys temps. El material prové de plàstic reciclat i no té base afavorint així la filtració de lixiviats al subsòl.

2/Materials

La mescla de materials al compostador requereix d'una selecció prèvia dels residus orgànics per tal d'evitar situacions no desitjades. Col·locarem al compostador doncs:

SI
NO
VERDURES I FRUITA CRUES (pell de cítrics en poca quantitat)

MARRO DE CAFÈ

BOSSETES D’INFUSIONS

CLOSQUES D’OUS ESCLAFADES
PEIX, CARN I OSSOS

RESTES DE MENJARS PREPARATS (PASTES, SOPES, SALSES,…)

GRANS QUANTITATS DE PA

CEREALS

TOMÀQUETS PODRITS

OLI FREGIT

3/Passos a seguir

a/ MESCLA DE MATERIALS. La barreja de material ha de contenir dues fraccions: material verd (C/N=15:1) i material llenyós (C/N=80:1). La proporció òptima per al procés de compostatge ha d'ésser de 3 parts de material verd per 1 de material llenyós per aconseguir la relació ideal de C/N (30:1). Així doncs:

  • 3 parts de material verd (C/N=15:1): 2 parts de matèria orgànica de la cuina/cafeteria (20 litres) i 1 part de restes de sega de la gespa del campus (10 litres)
  • 1 part de material llenyós (C/N=80:1): restes de poda trinxades (10 litres).

b/ COL·LOCACIÓ DELS MATERIALS DINS DEL COMPOSTADOR. En el fons del compostador es disposarà d'una primera capa entre 10-20 cm de material llenyós. Quan més gran sigui la varietat dels materials, millor serà la qualitat del compost. Les capes successives, fins a omplir el compostador (aprox.2 setmanes), són les següents:

  • 2 parts (20 l.) de restes de cuina: fruita, verdures crues, closques d'ou esclafades, marro del cafè. En cap cas hi posarem restes de carn, peix, ossos, sucs, salses, pastes, menjars preparats, etc.

  • 1 part (10 l.) de restes de sega de les gespes del campus.

  • 1 part (10 l.) de restes de poda: branques, branquillons, fulles seques. Tot aquest material haurà d'ésser trinxat abans d'afegir-lo a la pila.

  • 1 capa fina de terra per interceptar possibles males olors.

4/Agents implicats.

L'Oficina Verda UdG
L'Oficina Verda de la UdG és l'encarregada de vetllar pel correcte desenvolupament d'aquesta experiència tant des del punt de vista d'assessorament tècnic al llarg del procés com pel de coordinació en aspectes logístics. Tanmateix, es considera imprescindible la implicació activa d'altres agents, ja que sense ells és impossible tirar endavant aquest projecte.

Facultat de Ciències
La Facultat de Ciències ha ofert crèdits d'equivalència, tal i com va fer amb el projecte de recollida selectiva, per tal de desenvolupar:
- Posada en marxa i seguiment del procés en la seva fase inicial (6 setmanes) en col·laboració amb els agents implicats - Recopilació de dades (temperatura, pH, granulometria, porositat, etc.) per tal de dur a terme el projecte paral·lel de seguiment de la qualitat del producte resultant al llarg de 20 setmanes.

Personal de la cafeteria
S'ha informat al personal de la cafeteria de la Facultat de Ciències de l'experiència pilot de compostatge en el centre, i també de la seva implicació pel correcte funcionament del procés, per la qual cosa tenen cura del següent:
- Separar la fracció orgànica de la brossa general.
- Dipositar les restes diàriament en el compostador corresponent
- Un cop passada la fase inicial (6 setmanes), que haurà de servir per habituar-se al projecte, caldrà que el personal de cafeteria dugui a terme la barreja de materials en els compostadors.

Personal de jardineria
S'ha informat també al personal de jardineria del Campus de l'experiència pilot de compostatge en la Facultat de Ciències, i també de la seva implicació pel correcte funcionament del procés, per la qual cosa hauran de tenir cura del següent:
- Aportar les restes de residus de sega i de material llenyós trinxat de poda en els 2 contenidors específics
- Vetllar per mantenir certa quantitat d'aquests residus en els contenidors, mai en excés per tal d'evitar processos de fermentació fora del contenidor que s'està compostant
- Aplicar el producte resultant a les zones verdes de la FC o al bosc en funció de la seva qualitat.

 
 
       
 
VALORACIÓ DEL PROJECTE
  • Ambiental: tancament del cicle de la matèria orgànica, reducció de residus portats a l'abocador/incineradora.
  • Social: valoració social dels residus,, sensibilització ambiental de la comunitat.
  • Econòmica: reducció de costos pel manteniment de les zones verdes.
   
 
ENLLAÇOS RELACIONATS