Curricular
 

En el propòsit d’avançar cap a un desenvolupament sostenible, la universitat no pot oblidar la tasca que, com a servei públic, li és més pròpia: la formació de futurs/es professionals. En aquest sentit cal formar l'alumnat amb coneixements, criteris i valors que els permetin en un futur exercir professionalment de forma respectuosa amb el medi. La complexitat dels temes ambientals fa que se situïn en un àmbit pluridisciplinari en el que hi intervenen una considerable diversitat de variables, i per tant de disciplines. Aquest fet apunta la necessitat d’incidir, utilitzant diverses estratŔgies, sobre cada una de les titulacions que s’imparteixen a la universitat, tant a 1r, 2n i 3r cicle, com en la recerca.