Criteris ambientals inclosos en la edificació
i urbanització dels campus de la UdG
   

 
DESCRIPCIÓ

El primer compromís respecte l'adequació ambiental del procés d'edificació i construcció dels edificis va produir-se amb l'aprobació del Pla Estratègic d'Ambientalització. En aquell acord institucional, la UdG, a més d'aprovar l'objectiu estratègic de la línea d'Ordenació i adequació d'espais, va acordar "Determinar l'obligatorietat de sotmetre a estudi d'impacte ambiental previ totes aquelles activitats urbanístiques de la UdG".

Per tal de portar aquest compromís a la pràctica es varen redactar una sèrie de documents per establir un diàleg entre els equips redactors dels projectes i les comissions de la UdG i permetre que cada vegada es facin més visibles les consideracions ambientals que la UdG vol incorporar als nous edificis.

   

CARACTERÍSTIQUES

Una sèrie d'eines s'han dissenyat i estructurat com una metodologia d'Ambientalització de projectes arquitectònics:

 1. Matrius d'anàlisi d'avantprojectes arquitectònics per a un edifici de serveis al campus de Montilivi
  • Análisis escalar: campus, parcela y edificio.
  • Análisis dimensional: ambiental, social y económica.
 2. Taules d'autovaloració de projectes arquitectònics.

Actualment l'Oficina Verda forma part de la Comissió Tècnica d'edificació de la UdG i en aquesta s'ha estructurat un procés de decisió que incorpora la valoració ambiental. Aquests son els passos que segueix un projecte:

En la fase de concurs d'idees:

 1. En el Plec de clàusules administratives es valora específicament (20 punts sobre 140) la consideració d'aspectes relacionats amb la sostenibilitat del projecte. Aquesta puntuació es completa amb altres criteris de valoració que també tenen en compte aspectes d'integració amb l'entorn. Consulta el plec de especificacions tècniques.
 2. Directrius generals per a la redacció de projectes arquitectònics
  • Estalvi d'aigua.
  • Estalvi energètic
  • Elecció dels materials.
  • Gestió de residus.
  • Altres aportacions

En la fase de valoració d'avantprojectes:

 1. Taules de valoració: document intern de la comissió tècnica que permet objectivar les decisions respecte les propostes presentades en base a diversos criteris i mitjançant una taula del 0 al 4.

En la fase de redacció de la memòria del projecte:

 1. Redacció de l'Informe ambiental en format de taules en les que es considera:
  • Disseny arquitectònic.
  • Disseny de les instal·lacions.
  • Elecció dels materials.
  • Adequació a l'entorn.

 

 
       
 
VALORACIÓ DEL PROJECTE
 • Ambiental: reducció de l'ús dels recursos (aigua, energia, materials) en tot el procés constructiu, integració de l'obra a l'entorn.
 • Social: millora del confort sense malbaratament de recursos, corresponsabilització ambiental.
 • Econòmica: reducció de costos de manteniment a partir de propostes bioclimàtiques, a mig/llarg termini es cobreixen les inversions, internalització de costos derivats de l'activitat constructiva (en totes les fases de la vida de l'obra).