c

Criteris ambientals inclosos en el Pla Especial
d'Urbanització del Parc Científic i Tecnològic de la UdG
   

 
DESCRIPCIÓ

El projecte de construir una nova zona universitària vinculada a la recerca i la transferència de coneixement en un entorn proper al riu Onyar en la seva entrada per l'est de Girona, fins a dia d'avui ocupada per camps de conreu i en contacte amb un medi natural fràgil, requereix d'un estudi ambiental previ en el que es marquin unes línies generals d'actuació que regiran el necessari Pla especial d'urbanització. En l'anàlisi previ d'aquest cal destacar la recent construcció d'una nova via d'entrada a la ciutat de Girona, que afecta directament l'espai i que també fa la funció de connectar un barri marginal (situat a la perifèria, amb un alt índex de població inmigrada, amb escassa dotació de serveis públics de qualitat, etc.) amb el centre de la ciutat.


   

CARACTERÍSTIQUES

L'estructura general i els criteris bàsics plantejats al document d'anàlisi ambiental giren a l'entorn del següent apartats:

1. Integració amb l'entorn

 • Medi natural:

  • Sòl: conservar la permeabilitat del sòl, garantir el tractament de les zones verdes restants, i asseguarar la no afectació excessiva de les zones adjacents.
  • Aigua:dissenyar les infrastructures per tal d'aprofitar tots els recursos hídrics.
  • Vegetació i fauna:evitar impactes sobre els ecosistemes, assegurar la connexió biològica, tractar els espais ajardinats sota els criteris del projecte Jardineria ecològica.

   

 • Medi socio-econòmic: Aprofitar la construcció del parc científic i tecnològic per normalitzar el barri en quant a dotació de serveis públics, connexió amb el centre, ocupació, qualitat dels habitatges, etc.

2. Adequació a l'entorn

 • Paisatge: establir criteris per a l'ordenació en l'espai dels edificis respecte el paistge existent (natural i antròpic)i potenciar la idea de parc com a nucli urbà.
 • Riscos ambientals: necessitat de redactar un Pla d'Emergència
  • Naturals: avingudes i incendis.
  • Antròpics:derivades de l'activitat i del vial de circulació adjacent.
 • Contaminació acústica: minimitzar l'afectació sonora del vial sobre la zona a partir d'infrastructura i de la distribució dels espais interiors.

3. Infrastructures generals:

 • Vial i accessos: accions per tal de prioritzar l'accessibilitat amb mitjans de transport alternatius al cotxe particular.
 • Mobilitat: afavorir la connexió i la mobilitat interna amb mitjans alternatius al cotxe particular.
 • Xarxes i instal·lacions: instal·lar galeries de serveis i sistemes de gestió centralitzada.
 • Equipaments: incloure instal·lacions i elements de mobiliari urbà ambientalment correctes.
 • Gestió de residus: desenvolupar un pla integral de residus.

 

 
VALORACIÓ DEL PROJECTE
 • Ambiental: estalvi de recursos (aigua i sòl), integració amb l'entorn (paisatge, topografia, vegetació), prevenció de residus .
 • Social: revalorització d'una àrea urbana socialment deprimida, diversificació d'usos urbans.
 • Econòmica: revalorització econòmica del sector, la propia activitat del parc fomenta l'atracció d'empreses d'alt valor afegit, a mig/llarg termini les inversions ambientals són econòmicament rentables.

       
 
 

PROJECTES RELACIONATS