Consideracions ambientals al projecte de la zona esportiva
   

 
DESCRIPCIÓ

En el procés de construcció del complex esportiu executat al campus de Montilivi a mitjans de l'any 2000, els responsables del Pla d'Ambientalització varen dur a terme un anàlisi ambiental en el que es varen proposar accions de millora, algunes d'elles executables a curt termini i d'altres a tenir en compte en la previsible ampliació de les mateixes instal·lacions.

Tal i com s’avançava a l’informe de valoració inicial dels terrenys afectats, donat l’abast de les actuacions a realitzar i la marcada delimitació de l’àrea, el projecte no hauria de provocar afectacions significatives fora del seu perímetre, per la qual cosa des del Pla d’Ambientalització les mesures d’actuació proposades anaven destinades a la millora de l’accessibilitat, a l’optimització dels recursos i a la integració del projecte en l’entorn.

Aquestes mesures responen a una valoració del projecte des de la perspectiva de la millora ambiental, de l’estalvi ecològic i econòmic i el conseqüent benefici social que se’n deriva, així doncs va ser necessari fer un anàlisi tinguent en compte múltiples criteris defugint l’anàlisi cost-benefici. Amb aquest objectiu es proposa facilitar els accessos amb mitjans de transport més respectuosos, fomentar la reutilització de materials i elements existents, tractar els espais de contacte de forma integrada i valorar l’opció d’incorporar energies alternatives.

   

 

CARACTERÍSTIQUES

Les actuacions de millora proposades giraven entorn:

  • L'adaptació dels accessos: accés per a vianants, bicicletes, garantir l'arribada amb transport públic, ....
  • L'optimització de recursos: rehabilitació vs. nova construcció, doble xarxa a les instal·lacvions d'aigua, energies alternatives als vestidors, ...
  • L'adequació dels espais lliures resultants: garantir la ràpida restauració dels espais lliures, criteris de jardineria ecològica, conservar la màxima permeabilitat del sòl, ...

 

 
       
 
VALORACIÓ DEL PROJECTE
  • Ambiental: reducció de l'ús dels recursos (aigua, energia, materials) en tot el procés constructiu, integració de l'obra a l'entorn.
  • Social: millora del confort sense malbaratament de recursos, corresponsabilització ambiental.
  • Econòmica: reducció de costos de manteniment a partir de propostes bioclimàtiques, a mig/llarg termini es cobreixen les inversions, internalització de costos derivats de l'activitat constructiva (en totes les fases de la vida de l'obra).