//-->
 

 
 
 
 
 
 
 
Mobilitat
 

El model predominant de mobilitat, caracteritzat per l’ús indiscriminat del cotxe particular, provoca, entre d’altres impactes, alts nivells de contaminació atmosfèrica i acústica, a més d’una cada cop més preocupant ocupació del sòl generada tant pels vehicles, com per les infrastructures que aquests requereixen (vies, aparcaments…).
A la UdG la mobilitat és una de les problemàtiques ambientals de primer ordre i que requereix d'un alt nivell de conscienciació i participació per part de tota la comunitat universitària.