Actuacions d'estalvi i optimització de fluids
   

 

DESCRIPCIÓ

Aquestes són algunes de les actuacions que s'han realitzat a la Universitat de Girona amb l'objectiu de reduïr consums de fluids.La taula conté els camps organitzats en les següents columnes:

  1. ACTUACIÓ: Llista de les accions dutes a terme.
  2. CENTRE: a quin/s espai/s (facultat o escola) de la UdG s'ha dut a terme. A vegades fa referència a una unitat concreta dins de les instal·lacions d'un centre.
  3. CARACTERÍSTIQUES: Petita ressenya de l'actuació. Resum de l'acció i/o objectiu que es persegueix amb la mateixa. A més en aquest apartat podeu informar-vos més a fons dels sistemes instal·lats, de les característiques tècniques, avantatges i inconvenients del sistema, altres tipus de sistemes eficients, descripció a fons de l'experiència i d'altres exemples.
  4. ESTALVI: Estimació de l'estalvi en quant a consum d'energia elèctrica i aigua com a conseqüència directa de l'aplicació de la mesura. En alguns casos aquest càlcul és aproximatiu i/o falta contrastar les dades.
  5. REDUCCIÓ D'EMISSIONS DE CO2: Totes i cadascuna de les actuacions que persegeixen l'estalvi energètic compleixen també l'objectiu de reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera, ja que la relació que s'estableix és directament proporcional. Es calcula que cada Kwh d'energia consumida a l'Estat espanyol, i per tant produïda, emet a l'atmosfera 0,23 kg de CO2 . A mesura que anem introduïnt sistemes més eficients en quant a l'ús de l'energia, l'emissió d'aquest tipus de contaminant atmosfèric (gas hivernacle) hauria de veure's reduïda.
 
   

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

ACTUACIÓ
CENTRE

CARACTERÍSTIQUES

ESTALVI
Instal·lació de reactàncies electròniques en els sistemes d'il·luminació per fluorescència P1 i P2 de Politècnica

L'estalvi consisteix en evitar les pèrdues tèrmiques per escalfament de la reactància clàssica

INFORMACIÓ GENERAL :

S'estima una reducció del consum d'entre un 15% i un 20%
Instal·lació de detectors de presència per a la regulació del funcionament de la il·luminació Vestidors del Servei d'Esports

Sistema senzill que detecta el moviment o l'absència del mateix d'usuaris/àries en un local i associat al quadre d'il·luminació conecta o deconecta l'il·luminació.

INFORMACIÓ GENERAL :
Difícil de calcular tot i que pot arribar a un 20%. Permet ajustar el consum d'energia a les necessitats reals d'il·luminació.
Substitució de bombetes d'incandescència per bombetes de baix consum Al servei de microscopia electrònica

Bombetes que combinen la forma de les d'incandescència amb el rendiment de la il·luminació per fluorescència (5 vegades més eficient).

INFORMACIÓ GENERAL:
Aproximadament d'un 80%
Pla de reposició de fluorescens per altres amb rendiment llumínic millorat Facultat de Dret

Sistemes que optimitzen el rendiment en base al índex de reproducció del color.

INFORMACIÓ GENERAL:
Prop d'un 5%
Instal·lació de detectors de presència per a la regulació del funcionament de la il·luminació P4

Dispositius que funcionen en base a detectors d'intrusió, temporitzadors i cèl·lules fotoelèctriques.Permet ajustar el consum d'energia a les necessitats reals d'il·luminació.

INFORMACIÓ GENERAL:
Difícil de calcular tot i que pot estar entre un 10% i un 15%.
Instal·lació de termòstats de regulació de la temperatura dels radiadors Aules de:
- Seminari
- La Normal
- P1 i P2 de Politècnica

Termòstats innaccessibles als usuaris tarats a 20ºC i rellotges de programació setmanal que aconsegueixen obtenir temperatura de confort a primeres hores i evita certs usos a primera hora de la tarda

INFORMACIÓ GENERAL:

Estalvi diari d'hores de funcionament, bé pel propi horari, bé per regulació de temperatura
Estudi per a la substitució del sistema d'il·luminació per lluminàries de baix consum Sant Domènec

Objectiu: Obtenir la mateixa demanda de llum amb un altre sistema d'il·luminació més eficient.

INFORMACIÓ GENERAL:

S'estima un estalvi que podria arribar fins al 80%
Instal·lació de 11 fanals autònoms alimentats per panells solars fotovoltaics Camí d'accés al Servei d'Esports

Fanals autònoms amb panell fotovoltaic alimentador amb regulador de flux al 50% i làmpades de vapor de sodi de baixa pressió

INFORMACIÓ GENERAL:
Estalvi 100%
Instal·lació de pulsadors de doble descàrrega en sisternes d'inodors tanc baix A les Àligues

El pulsador permet a l'usuari/ària fer mitja descàrrega o descàrrega completa optimitzant així el consum d'aigua

INFORMACIÓ GENERAL:
Opció de descàrrega d'un 50% del volum del tanc
Regulació de descàrregues dels urinaris - La Normal
- Facultat de Ciències
- Facultat d'Econòmiques
- P4 de la Politècnica

Dispositiu de descàrrega elèctrica per a cada dipòsit (1 dip. x grup d'urinaris) controlat per un microprocessador central programable anulament que atén a totes les instal·lacions dels edificis

INFORMACIÓ GENERAL:
Estalvi de fins un 85 % respecte del sistema sense regulació (1 litre x minut durant tot l'any)

 

VALORACIÓ DEL PROJECTE

  • Ambiental: estalvi d'emissions de CO2, reducció de la contribució a l'efecte hivernacle, reducció i eficiènica en el consum d'aigua.
  • Social: adequació dels sistemes de climatització i il·luminació a l'ús, augment de la sensibilització i corresponsabilització.
  • Econòmic: reducció de la despesa, mínims períodes d'amortització.

PROJECTES RELACIONATS

 

ENLLAÇOS RELACIONATS