Projecte per a la recuperació de les aigües pluvials
per al reg de les zones verdes del campus
   

 
INTRODUCCIÓ
Amb l'objectiu d'avançar cap a l'objectiu de tancar el cicle de l'aigua dins del propi campus, es va plantejar l'oportunitat de realitzar un primer anàlisi sobre la viabilitat de recuperar l'aigua de pluja per poder-la utilitzar posteriorment en actuacions dins del campus (sobretot pel reg de les zones verdes). L'anàlisi de la pluviometria, la permeabilitat del sòl, la seva superfície, pendents i ordenació en parcel·les, juntament amb la consideració de criteris de jardineria ecològica (factors que guien les tasques a realitzar pel manteniment de les zones verdes) varen permetre determinar un primer escenari d'actuació que aposta per la instal·lació de dipòsits autosuficients en cada un dels centres.
   
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Per conèixer les especificacions tècniques del projecte vegeu l'enllaç

 
 
       
 

VALORACIÓ DEL PROJECTE

  • Ambiental: optimització de l'ús de l'aigua, reducció de risc d'erosió i pèrdua de sòl fèrtil.
  • Social: conscienciació ambiental de la comunitat universitària,
  • Econòmica: reducció del cost de la factura de l'aigua.
 

PROJECTES RELACIONATS

 

 
 

ENLLAÇOS RELACIONATS