Estudi d'alternatives per a la ubicació de la
planta fotovoltaica del projecte UnivERsol
   

 
INTRODUCCIÓ

La proposta d'instal·lar una planta fotovoltaica al campus provinent del Grup de Recerca en Energia i Medi Ambient (GREMA), ara GREFEMA, en motiu del projecte europeu UnivERsol va requerir d'un estudi d'alternatives per tal de consensuar la seva ubicació. La magnitud de la instal·lació, la multiplicitat d'alternatives i els objectius de recerca, difusió i efecte demostratiu que demanava la tipologia de projecte varen ser determinants per la desició final.

El document inclou un apartat de generalitats sobre l'energia solar fotovoltaica, un anàlisi de tots els edificis del campus en funció d'una sèrie de criteris, i un anàlisi d'alternatives a partir de criteris de detall i d'un estudi d'ombres realitzat amb el programa informàtic SUNDI.

Aquest software permet calcular la radiació solar rebuda per un punt i fer una projecció de les ombres esperades, ja que ens permet situar exactament els elements que envolten l'edifici: obstacles sòlids, vegetació, etc. Els càlculs es basen en la radiació solar rebuda tant de forma directa com difusa en un pla horitzontal. Aquests càlculs ajuden a determinar el benefici obtingut per la instal•lació d’un sistema solar fotovoltaic o tèrmic en un punt determinat.

   

FACTORS CONSIDERATS

Es va realitzar una avaluació general de tots els edificis del campus a partir d'uns criteris bàsics, el que va permetre descartar un seguit d'edificis i prioritzar dues alternatives. Els criteris eren els següents:

 • Orientació preferent de l'edifici.
 • Cota mitjana a planta O.
 • Superfície útil de la coberta.
 • Tipus i caràcter de la coberta.
 • Recerca relacionada amb l'edifici.
 • Docència relacionada amb l'edifici.
 • Possibilitat d'integració instal·lació-coberta
 • Possibilitat d'instal·lació a la façana.
 • Interferències a la radiació a la coberta de l'edifici.
 • Accés a la xarxa elèctrica (proximitat a la CT)
 • Possibilitat d'ampliació de la instal·lació
 • Reducció d'emisions de CO2 màxima.
 • Altres.

El posterior estudi d'alternatives, més exhaustiu, entre l'edifici PII i l'edifici de pesants (al PI) va tenir en compte, a part d'aprofundir en els anteriors, altres factors:

 • Compatibilitat de la coberta amb el sistema d'ancoratge de la instal·lació.
 • Accés a la coberta.
 • Efecte demostratiu.
 • Albedo.

Si vols conèixer a fons aquestes propostes consulta l'enllaç

 

 
 
       
 

 

PROJECTES RELACIONATS