Benvolguda senyora / Benvolgut senyor,

 

 

Us faig avinent, pel que fa a les vostres funcions que el Consell de Govern en la sessió núm. 4/03 de 19 de juny de 2003 va prendre l’ACORD que transcrit literalment diu:

 

GENERACIÓ DE LES ACTES DE QUALIFICACIONS ACADÈMIQUES DES DEL CURS 1993/1994 FINS EL CURS 2001/2002, ALS EFECTES DE LA SEVA VALIDACIÓ I AUTENTICACIÓ ADMINISTRATIVA

 

Antecedents: Atès que les actes de qualificacions dels estudiants són la base per a la confecció del seu expedient acadèmic.

 

Atès que les actes de qualificacions són considerades com un acte acadèmic administratiu.

 

Atès que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix que els actes administratius s’han de formalitzar per escrit.

 

Atès que el nivell de desenvolupament de les eines informàtiques per tractar la informació acadèmica que ha de constar en els expedients dels estudiants no permet garantir l’autenticitat ni la integritat de les dades requerides per la normativa vigent i, per tant, que encara no es pot prescindir del suport paper com element de fixació segur que preveu la llei abans esmentada.

 

Atès que, com hem anat manifestant des de l’any 1993, no estem en condicions d’assegurar la concordança de la informació en suport informàtic i en suport paper de les actes de qualificacions acadèmiques dels estudiants.

 

Atès que cal actualitzar els continguts de determinades actes de qualificacions, validar-los i autenticar-los per tal de conferir-los-hi validesa i eficàcia jurídica i administrativa.

 

Atès que aquest és un procés lent i complicat i que, a més, alguns professors afectats han deixat d’estar vinculats amb la Universitat.

 

Per tal d’agilitar aquest procés i complir amb el principi de legalitat i garantir la seguretat jurídica.

 

S’ACORDA:

 

Primer.- Generar de nou en suport paper totes les actes de qualificacions des del curs 1993/1994 fins el curs 2001/2002 per tal que continguin la informació veraç i pertinent.

 

Segon.- Facultar el secretari general de la Universitat perquè validi i autentiqui les actes de qualificacions acadèmiques emeses des del curs 1993/1994 fins el curs 2001/2002, d’acord amb la relació que s’adjunta a aquest acord i del qual forma part.

 

Tercer.- Notificar l’acord precedent als degans de les facultats i el directors de les escoles, Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants i a la Unitat de Gestió Documental Arxiu i Registre de la Universitat de Girona.

 

El vicerector de Desenvolupament Normatiu i de Secretaria General,

 

 

 

 

Josep Oriol Llebot Majó

 

 

Girona, 1 de juliol de 2003