DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS DEL SEMISOTERRANI DE L’EDIFICI AULARI COMÚ DEL CAMPUS MONTILIVI

 

(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 9/05 de 29 de setembre de 2005)

 

 

Exposició de motius: D’acord amb els objectius i programes establerts en el Pla d’Inversions Universitàries per al període 2001-2006, dins la partida G6, s’hi contempla el finançament per a l’actuació de l’edifici Serveis Informàtics i Aulari Comú al campus de Montilivi.

 

El Consell de Govern de la UdG, en la sessió núm. 4/03 de 19 de juny de 2003, va aprovar la proposta d’ubicació i construcció de l’edifici Serveis Informàtics i Aulari Comú al campus de Montilivi. L’esmentada proposta contemplava un edifici de 2.700 m2 útils d’aules i laboratoris docents repartits de la següent manera: 1.100 m2 útils assignats a la FC i 1.600 m2 útils assignats a l’EPS.

 

Un cop realitzat l’estudi geotècnic de la parcel·la, els resultats obtinguts aconsellen l’extracció de capes d’argiles expansives. Aquesta actuació permet la construcció d’una planta, inicialment no contemplada, semisoterrània amb una superfície de 1.750 m2 construïts i amb un cost inferior a l’altra opció plantejada, que consistiria en realitzar pilotatges a més profunditat.

 

El nou projecte, contemplaria la construcció i accessos de la planta semisoterrània, però no l’adequació de la mateixa, que restaria pendent de l’obtenció de finançament dins el Pla d’Inversions Universitàries, període 2007-2012.

 

D’altra banda, ens trobem en la necessitat de disposar d’espais definitius que donin cabuda a un conjunt de serveis i unitats, que actualment estan ubicats en mòduls prefabricats o espais que han esdevinguts insuficients per a l’activitat que s’hi desenvolupa.

 

La construcció d’aquesta nova planta semisoterrània, serviria per donar cabuda a gran part d’aquests serveis i unitats.

 

La Comissió de Campus, en la sessió núm. 3/05 de 16 de setembre de 2005, va aprovar la distribució d’espais del semisoterrani de l’edifici Serveis Informàtics i Aulari Comú del campus Montilivi.

 

 

ACORDS:

 

Únic. Aprovar la distribució d’espais de la planta semisoterrània de l’edifici Serveis Informàtics i Aulari Comú del campus Montilivi, d’acord el document annex.