NORMATIVA DE LA PROVA DE CONJUNT PER A L’HOMOLOGACIÓ DELS TÍTOLS ESTRANGERS

 

(Aprovada en el Consell de Govern en la sessió núm. 4/06 de 27 d'abril de 2006)

 

 

 

Exposició de motius: La normativa estatal estableix que les universitats fixaran el procediment per realitzar les proves de conjunt en els processos d’homologació de títols universitaris estrangers que així ho requereixin.

 

L’increment de sol·licituds d’aquesta mena aconsellen dotar-se d’una eina que faciliti als òrgans de la UdG implicats en aquest procediment la seva tramitació.

 

La proposta de normativa que es presenta compta amb l’informe favorable de la Comissió Acadèmica i de Convalidacions celebrada el dia 19 d’abril de 2006.

 

Marc legal: Ordre de 21 de juliol de 1995, BOE núm. 178 de 27 de juliol de 1995 per la qual s’estableixen els criteris generals per la realització de les proves de conjunt prèvies a l’homologació de títols estrangers d’Educació Superior. 

 

 

S'ACORDA:

 

Únic.- Aprovar la normativa de la prova de conjunt per a l’homologació dels títols estrangers

 

 

NORMATIVA DE LA PROVA DE CONJUNT

 

Quan un estudiant amb estudis estrangers sol·licita al Ministeri d’Educació i Ciència l’homologació del seu títol i aquest no és totalment equivalent a cap d’espanyol, la resolució del Ministeri pot condicionar l’homologació a la superació de determinades matèries en una prova de conjunt. La realització d’aquesta prova es pot efectuar en qualsevol universitat de l’Estat espanyol que imparteixi els estudis oficials del títol objecte de l’homologació.

En cas d’optar per la Universitat de Girona, la persona interessada ha de presentar una sol·licitud al centre docent corresponent, acompanyada de la resolució dictada per l’òrgan corresponent del MEC i  fer efectiu el pagament de les taxes establertes per a la realització de la prova de conjunt, que es publiquen anualment al DOGC.

D’acord amb l’Ordre de 21 de juliol de 1995 (BOE núm. 178, de 27 de juliol de l995), el centre docent nomenarà el tribunal que ha d’avaluar l’estudiant i establirà la convocatòria en què s’ha de realitzar la prova, així com notificarà la data de l’examen a la persona interessada. Aquesta notificació ha de tenir lloc almenys 30 dies naturals abans de la realització de la prova.

Una vegada realitzada la prova, cal elaborar l’acta amb la qualificació corresponent.

L’acta de constitució del tribunal i l’acta de qualificació juntament amb la documentació presentada per l’estudiant s’han de trametre al Negociat de Títols de la Secció de Gestió Acadèmica del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants, quan l’interessat hagi superat la prova.

El Negociat de Títols de la Secció de Gestió Acadèmica del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants ha de fer arribar còpia de l’acta de qualificació al MEC. Un cop rebuda l’acta, el Ministeri ha de lliurar l’oportuna credencial a l’estudiant.

Si l’estudiant no supera els requisits formatius exigits en el termini de 2 anys comptats des de la notificació de la resolució, l’homologació condicionada perd la seva eficàcia, sense perjudici que a partir d’aquest moment l’interessat pugui sol·licitar la convalidació del seu títol per estudis parcials. Aquesta restricció només afecta les sol·licituds formalitzades davant el MEC a partir del mes de setembre del 2004, en virtut de l’article 17, apartat 5, i la disposició transitòria única del Reial decret 285/2004 (BOE núm. 55, de 4 de març de 2004).

L’estudiant tindrà dret a dues convocatòries anuals. En cas que procedeixi d’una altra universitat, la UdG considerarà les matèries que constin com a superades en el certificat expedit per la Universitat de procedència. A aquests efectes la Universitat ha d’actuar com si es tractés d’un trasllat d’expedient.


 

CIRCUIT PROVA DE CONJUNT

Llamada de flecha hacia abajo: ESTUDIANT:
SOL·LICITUD AL CENTRE DOCENT
+
PAGAMENT TAXES
Llamada de flecha hacia abajo: CENTRE DOCENT:
CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I ESTABLIMENT DE LA CONVOCATÒRIA D’EXAMEN
 
Llamada de flecha hacia abajo:                              ESTUDIANT: 
              REALITZACIÓ DE LA PROVA  
Llamada de flecha hacia abajo: SECRETARIA ACADÈMICA DEL CENTRE:
TRAMESA DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DEL TRIBUNAL I L’ACTA DE QUALIFICACIÓ JUNTAMENT AMB  L’EXPEDIENT DE L’ESTUDIANT AL SGAiE – SGA (TÍTOLS)
Cuadro de texto: MEC:
TRAMESA DE CREDENCIAL A L’ESTUDIANT
 
Llamada de flecha hacia abajo: SGAiE – SGA (TÍTOLS):
TRAMESA DE L’ACTA AL MEC
Llamada de flecha hacia abajo:                              TRIBUNAL:
 ELABORACIÓ DE L’ACTA DE QUALIFICACIÓ
Llamada de flecha hacia abajo: SECRETARIA ACADÈMICA DEL CENTRE:
COMUNICACIÓ DE LA DATA DE L’EXAMEN A L’ESTUDIANT (ALMENYS 30 DIES ABANS)