Activitat 13

10 minuts
Resposta interactiva

Identifiqueu el tipus de progressió temàtica que caracteritza els textos següents.

[1] El Departament de Màquines i Motors Tèrmics imparteix docència i fa recerca a l’ETSEIB, l’ETSEIT, l’EUETIT i l’EUPM. Destaca per l’organització d’un programa de doctorat en Enginyeria Tèrmica, així com per la realització de dos màsters, un en Refrigeració i Condicionament d’Aire i un altre en Enginyeria Termoenergètica, i diversos cursos de postgrau. El Departament de Màquines i Motors Tèrmics desenvolupa les seves activitats en l’àmbit de l’enginyeria tèrmica fonamental i aplicada.

Progressió lineal
Progressió de tema constant
Progressió de tema derivat

[2] La lliçó inaugural del curs serà a càrrec del professor Jaume Terradas, catedràtic d'Ecologia de la UAB, que pronunciarà la conferència “Ulisses i les tortugues: l'home en els ecosistemes mediterranis”, una reflexió sobre les conseqüències dels processos de globalització a la Mediterrània.

Progressió lineal
Progressió de tema constant
Progressió de tema derivat

[3] La Diabetis Mellitus de tipus 2 acostuma a aparèixer a partir dels 40 anys. Pot passar desapercebuda durant bastant de temps, cosa que dificulta el seu diagnòstic i el tractament precoç. Està molt condicionada per l'herència i va lligada a un mal aprofitament de la insulina associada a una disminució gradual de la producció d'aquesta hormona per les cèl·lules pancreàtiques. En un primer moment sol ser tractada amb hipoglucemiants orals, els quals si no són efectius se substitueixen per les injeccions d'insulina.

Progressió lineal
Progressió de tema constant
Progressió de tema derivat

[4] L’Oficina de Consultes, creada amb l’objectiu d’atendre les consultes de diversa mena, va ésser adscrita al Servei de Relacions Exteriors de l’IEC (SEREIEC) el maig del 2000; finalment, el mes gener del 2003, les funcions d’aquesta oficina van ser integrades en l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics, que atén consultes de temàtica lingüística, bàsicament sobre qüestions de normativa en general. Aquest servei atén prioritàriament, els serveis lingüístics institucionals ja existents, els quals, al seu torn, pel fet de comptar amb una infraestructura important, poden resoldre satisfactòriament les consultes puntuals i els dubtes de tota mena que es presenten als parlants en general i als professionals de la llengua en particular.

Progressió lineal
Progressió de tema constant.
Progressió de tema derivat