ELS NUMERALS ESCRITS AMB XIFRES ARÀBIGUES

 

Quantitats amb més de tres mots

Les quantitats formades per més de tres números s’han d’escriure amb xifres aràbigues.

                15.234
                3.902

Cal anar amb compte d’escriure les quantitats completes en una correlació:

                Aquell congrés va reunir de 2.000 a 3.000 participants.
                Vegeu les pàgines 120-132.
             * Aquell congrés va reunir de 2 a 3.000 participants
             * Vegeu les pàgines 120-32.

 

Estadístiques i textos tècnics

En textos tècnics o en estadístiques, cal escriure les quantitats amb xifres aràbigues.

                El barn equival a 10-28 m2.
                    
La unitat de longitud és l’àngstrom i té un valor en el sistema internacional de 10-10 m.

 

Textos legals i normatius

Tots els textos legals i normatius s’identifiquen amb xifres i amb una barra inclinada entre el número de sèrie i l’any, i sense punts ni espais de separació entre els milers i les centenes.

                la Llei 1/2000, de 4 de gener, d’enjudiciament civil
                el Decret 1010/2001
                el Reial decret 238/1999

Els apartats o articles també s’escriuen amb xifres: els ordinals fins al número 9 (1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è, 7è, 8è i 9è –recordeu que els ordinals els abreujarem amb l’última lletra del mot i que els farem acabar sense punt–) i els cardinals a partir del 10 (10, 11, 12, 13...).

                l’article 2n de la Llei 122/1998
                l’article 9è del Decret 1010/2001
                l’article 22 del Reial decret 238/1999

 

Cursos acadèmics i altres períodes

Els cursos acadèmics i altres períodes que inclouen espais de temps com els biennis, els triennis, etc., s’escriuen amb xifres.

                el curs 2001-2002
                el bienni 2000-2002
                la temporada 1998-1999

Es recomana de no abreujar la segona part de la correlació per evitar possibles confusions:

              *  el curs 2001-02

 

Decimals

Cal escriure els decimals amb xifres aràbigues. En català els decimals han d’anar separats de la part entera amb una coma i no pas amb un punt o un apòstrof.

                0,65
                76,04
                132,98
              * 0.65
              * 0’65

 

Nombres que formen part de sèries

Recordeu que els nombres que formen part d’una sèrie tampoc no porten punts per separar els milers.

                l’any 2002
                la pàgina 1323
             * l’any 2.002
             * la pàgina 1.332

En els números de telèfon, no afegirem cap punt entre els grups de números:

                núm. de telèfon: 972 444 555
                93 432 11 55

ni tampoc en els números de DNI:

                DNI: 99 222 333
 

 

Enumeracions i llistes

Si s’escriuen en columnes o en llistes, cal usar les xifres. En canvi, si s’inclouen dins del text i les quantitats no superen els tres mots, se solen escriure amb lletres.

                En aquell departament hi ha:
                           − 5 professors
                           − 2 membres del PAS
                           − 3 becaris

 

Darrere de substantius

Quan fem servir el numeral no pas per indicar la quantitat que hi ha d’alguna cosa, sinó quina posició ocupa dins d’una sèrie, l'hem d'escriure amb xifres.

                la pàgina 2 [per tant, cal llegir «dos» i no pas «dues»]
                la fila 3
                l’habitació 444
                el mecanoscrit 1564

No diem que hi hagi 3 files, 444 habitacions, etc. sinó que designem una fila en concret, una habitació en concret, etc. En aquest cas, no escriurem cap punt per separar els milers.

 

Davant d’abreviacions

Si fem servir abreviacions, tant si són abreviatures com sigles o símbols, llavors el numeral l'escrivim amb xifres aràbigues, mentre que si fem servir la unitat sencera, sense abreujar, l’escrivim amb lletres.

                55 kg
                10 l
                10.000 ptes.
                60 €

             * cinquanta-cinc kg
            
* deu l
             * deu mil ptes.
             * seixanta €

 

Percentatges: tant per cent i tant per mil

Quan fem servir els símbols dels percentatges (% o ‰), llavors hem d’escriure la quantitat en xifres aràbigues.

                el 22%
                el 5‰

 

Datacions

Cal escriure els dies i els anys amb xifres.

                11 de setembre de 1714
                23 d’agost de 1976
                8 de gener de 2004

En aquests casos, quan expressem la data exacta amb tots els elements (dia, mes, any) farem servir la preposició de, mentre que en la resta de casos farem servir la forma del.

                l’abril del 1999
                el curs del 2002
                4 d’abril de 2004

En contextos sintètics, també podem escriure el mes amb xifres com a forma abreujada:

                8-1-2001
                8.1.2001
                8/1/2001

En aquests casos no escriurem de manera incompleta l’any:

                * 8.1.01

 

Horaris

En els horaris de transports o de qualsevol servei públic, escriurem les hores en xifres aràbigues i, a més, farem servir el sistema horari internacional (de les 0 a les 24 hores), per evitar possibles confusions.

                Horari: de les 9 a les 14 hores i de les 16 a les 20 hores.
                Cotxe de línia amb destinació a Setcases: sortida a les 8.10 h i arribada a les 13.45 h.

Farem servir sempre un punt (en comptes de dos punts o una coma) per separar les hores dels minuts.

 

Adreces

Els números en les adreces també s’escriuen en xifres aràbigues:

                Carrer de Santa Clara, 23
                17480 Roses
                Gran Via de les Corts Catalanes, 98, 1r 2a
                08080 Barcelona

No posem cap punt al codi postal per indicar els milers i separem el nom del carrer, plaça, passeig, etc. del número, del pis i de la porta mitjançant comes.